2

ژئومکانیک نفت

1032028

آشنایی با نرم‌افزارها

s001.jpg

دوره‌های رایگان

203319

آموزش و نکات اجرائ ویدئوها

s025

قوانین و مقررات

مهندسی استخراج معدن

مهندسی معدن

22

مهندسی نفت

پایداری گود

ژئوتکنیک

مهندسی اکتشاف معدن

ژئومکانیک معدن