عرفان صابرحسینی

مدرس آباکوس و شبیه‌سازی المان محدود

کارشناس ارشد مهندسی حفاری و استخراج نفت

موسس راساپتروتک، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

آدرس ایمیل:

info@rasapetrotech.ir

rasapetrotech.info@gmail.com

erfansaberhosseini@gmail.com

دکتر نادیا شفیع زاده

مدرس دوره‌های ژئومکانیکی و ژئوتکنیکی

دکترای مهندسی عمران-ژئوتکنیک

دانشگاه آلبرتای کانادا

محقق ژئومکانیک

مهدی پابخش

مهندس مهدی پابخش

مدرس ژئولاگ

کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت

محقق پتروفیزیک و ارزیابی سازند

دانیال قدیانی

مدرس 3DEC

کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی ویراپاسارگاد

پژوهشگر و متخصص مکانیک سنگ

كوروش مهجور

مدرس دوره هاي شبيه سازي مخزن

دكتراي مهندسي نفت (مخازن هيدروكربوري)

دانشجوي مقطع فوق دكتري

دانشگاه كمپيناس برزيل

محمد فعلی

مدرس دوره‌ گل حفاری (Drilling fluid course)

کارشناسی ارشد مهندسي نفت

مهندس گل حفاری

شرکت حفاری دیاکو (.DIACO Drilling Co)