ژئومکانیک نفت و کاربرد آن:

علم ژئومکانیک نفت به مطالعه پارامترهای مهم در خصوص تحلیل و مطالعه و طراحی پایداری چاه‌های نفتی و گازی قائم، جهت‌دار و افقی، نشست مخازن هیدروکربوری تحت تولید، شکست هیدرولیکی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری، تحلیل و پیش‌بینی تولید ماسه و حجم آن در چاه، طراحی لوله‌های جداری بر اساس تحلیل تنش و کرنش درون جداری و سنگ مخزن پشت آن، تحلیل و پیش‌بینی خرابی در پیوند بین جداری، سیمان حفاری و سنگ مخزن می‌پردازد. در این بخش، پژوهشگران و علاقه‌مندان این حیطه یعنی ژئومکانیک نفت به آموزش‌های پیشرفته و تخصصی مذکور دسترسی خواهند داشت.

شکست هیدرولیکی

شکست هیدرولیکی

پیوستگی مخزن-جداری

پیوستگی مخزن-جداری

طراحی جداری

طراحی جداری

نشست مخزن

نشست مخازن

پایداری چاه

پایداری چاه

تولید ماسه

تولید ماسه