نشست مخزن
نشست مخازن نفتی و گازی زمانی اتفاق میافتد که در طی زمان طولانی سیال مخزن از طریق چاه تولید شود و از این طریق فشار منفذی درون خلل و فرج سنگ مخزن افت کند. در نتیجه افت فشار مخزن و کاهش حجم محیط متخلخل مخزن و تحت اثر وزن روباره سازندهای بالایی مخزن، مخزن دچار تراکم و نشست خواهد شد. نشست مخزن برای تولید از مخازن پدیده مفیدی خواهد بود اما در مورد چاه و جداری و سیمان بین آنها خیر! براثر نشست مخزن، تنش‌های برشی وسیعی حول محور چاه اتفاق خواهد افتاد که این تنش‌ها میتواند باعث تخریب سیمان، مچالیدگی و برش جداری شود که باعث تحمیل هزینه‌های هنگفت به بخش حفاری و تولید مخازن خواهد شد. بنابراین، روش‌های عددی و شبیه‌سازی‌های پیشرفته ژئومکانیکی می‌توانند با پیش‌بینی میزان نشست مخازن تحت تولید و همچنین محاسبه تنش‌های القایی حول محور چاه از پدیده‌های مخرب مذکور همچون تخریب سیمان و برش جداری جلوگیری به عمل آورد. در دوره‌های این بخش، شما با روش‌های شبیه‌سازی نشست مخازن با روش‌های عددی پیشرفته بصورت حرفه‌ای آشنا خواهید شد.